Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

Federacja wystąpiła do MRPiPS z apelem o konsultacje publiczne programów, w ramach których przekazywane są rządowe środki na pomoc osobom bezdomnym (w 2018 r. program nosi nazwę „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”).

Pobierz treść wystąpienia

Publikujemy uwagi Federacji do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Zwracamy w nim uwagę iż dotychczasowe zapisy dotyczące godzin otwarcia ogrzewalni i noclegowni są nielogiczne i nie zapewniają bezpieczeństwa osób bezdomnych w okresie zimowym. Proponujemy, aby w miesiącach zimowych podstawowe schronienie w dzień zapewniała ogrzewalnia, zaś w nocy – noclegownia. W sytuacji braku noclegowni w gminie, ogrzewalnia powinna być, zgodnie z dotychczasowym zapisem standardu, czynna 24 godziny na dobę.

Pobierz treść wystąpienia

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwarło konsultacje publiczne rozporządzenia w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni – zobacz

Z kolei Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konsultuje rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń – zobacz

Zachęcamy do udziału w konsultacjach! 

 

Publikujemy uwagi Federacji do przedstawionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej poświęconego w całości kwestiom związanym z rozwiązywaniem problemu bezdomności. Zgłoszone uwagi obejmują dodanie możliwości zgłoszenia placówki dla osób bezdomnych do rejestru wojewody przez podmiot niepubliczny prowadzący placówkę oraz wykreślenie zapisu mówiącego że schronisko dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych stanowi ośrodek wsparcia.

Pobierz pismo