Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w ramach konsultacji publicznych zapowiadany wcześniej projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej (UD 282) obejmujący następujące zmiany:

- dodanie schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla osób które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także, w szczególnych przypadkach, dla osób które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 4 miesiące); pobyt w nowym rodzaju placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej – kontrakt socjalny nie jest wymagany

- pominięcie wymogu podpisania kontraktu socjalnego dla osób przyjmowanych do zwykłego schroniska w trybie art. 101 ust. 3 ustawy (m.in. w sytuacjach nagłych)

- możliwość łączenia zwykłego schroniska dla bezdomnych ze schroniskiem dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (w formie miejsc dla osób niewymagających usług opiekuńczych w schronisku z usługami opiekuńczymi)

- szczegółowe regulacje dot. rejestru wojewody

- uznanie wprost za ośrodek wsparcia również zwykłego schroniska dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

- wydłużenie terminu wdrożenia standardów do 31 grudnia 2020 r. (a więc o niemal 28 miesięcy zamiast zapowiadanych 12)

Pobierz: projekt ustawy, uzasadnienie, OSR

Termin na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji publicznych to ok. 2 tygodnie.

 

Publikujemy projekt standardu nowego rodzaju placówek stworzonego ze względu na lukę prawną w jakiej znalazły się osoby bezdomne niesamodzielne po wejściu w życie art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Będą to schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W chwili obecnej (do 11 lipca) urzędy wojewódzkie za pośrednictwem gmin starają się określić skalę kosztów finansowych związanych z uruchomieniem takich placówek. Zatem organizacje zainteresowane prowadzeniem tego typu usług powinny pilnie skontaktować się w tej sprawie z właściwym OPSem lub wydziałem urzędu gminy/miasta odpowiedzialnym za pomoc społeczną.

Pobierz projekt standardu 

 

W związku z płynącymi z MRPiPS niepokojącymi informacjami dotyczącymi zakazu udzielania pomocy bezdomnym matkom i dzieciom w schroniskach dla bezdomnych kobiet (zobacz), zwracamy się do Ministerstwa o wyjaśnienie zasadności tego zakazu, ustalenie terminu jego wejścia w życie na rok 2020 oraz o rozwijanie alternatywnych, zdeinstytucjonalizowanych form pomocy matkom i dzieciom doświadczającym bezdomności.

Pobierz treść wystąpienia

 

Publikujemy otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedź na zapytanie dotyczące wyłączenia bezdomnych matek z dziećmi z dostępu do schronisk dla osób bezdomnych. Z pisma wynika, iż „ustawa nie zabrania przyjmowania do nich [schronisk] bezdomnych matek z dziećmi, jednak przebywanie dzieci w tego typu placówkach nie powinno mieć charakteru długoterminowego”. Kilkanaście dni temu Ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej oświadczenie w tej sprawie.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, iż właściwym rodzajem placówek do udzielania pomocy matkom z dziećmi są domy dla matek z nieletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które oferują tym osobom wyższy standard usług opisany w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także iż w ramach programu „Za życiem” w latach 2017-21 dostępne będą środki na wsparcie finansowe rozwoju sieci tego typu domów.

Oznacza to, że na chwilę obecną nic się nie zmienia w sytuacji bezdomnych matek z dziećmi. Tym niemniej zachęcamy placówki świadczące usługi tej grupie osób bezdomnych do podnoszenia standardu usług poprzez przekształcenie w dom samotnej matki przy wsparciu środków programu „Za życiem”.

Pobierz pismo MRPiPS 

 

Federacja otrzymała od MRPiPS odpowiedź na obszerne zapytanie (pobierz) przekazane do Ministerstwa w grudniu ubiegłego roku, dotyczące wielu aspektów wdrażanych zmian legislacyjnych – zarówno w samej ustawie o pomocy społecznej, jak i w zakresie rozporządzenia standaryzującego placówki dla osób bezdomnych. Większość odpowiedzi pokrywa się z opublikowanymi w kwietniu br. wytycznymi Ministerstwa (pobierz). Warto jednak zwrócić uwagę na odpowiedzi na pytania nr 9 i 10 – informację o podejmowanych pracach nad umożliwieniem odstąpienia od obowiązku sporządzenia kontraktu socjalnego dla osoby bezdomnej kierowanej do schroniska przez gminę pobytu na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy oraz informację o podejmowaniu przez kierownika placówki decyzji o zaistnieniu szczególnie uzasadnionej sytuacji dopuszczającej zgodnie z art. 48a ust. 7 przyjmowanie osób pod wpływem alkoholu  lub substancji psychoaktywnych.

Pobierz odpowiedź Ministerstwa