Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

Prezentujemy stanowisko Federacji w konsultacjach publicznych projektu ustawy wdrażającej program rządowy „Za życiem”. Program ten, kierowany przede wszystkim do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wprowadza istotne zmiany w usługach świadczonych w formule mieszkań chronionych. Chcemy, aby wynikające z programu zmiany legislacyjne uwzględniały potrzeby osób bezdomnych i nie wykluczały ich z tej formy wsparcia.

Pobierz projekt ustawy

Pobierz stanowisko Federacji

 

W marcu br. przesłaliśmy do MRPiPS opinię prawną, wykazującą, że promowana przez Ministerstwo opinia, iż każde schronisko dla osób bezdomnych jest w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia, jest nieprawidłowa. Sprawa nie jest bagatelna – z uznania schronisk za ośrodki wsparcia wynika konieczność odbycia przez ich kierowników szkolenia specjalizacyjnego z organizacji pomocy społecznej oraz, jak czytamy w niedawnych wytycznych Ministerstwa – zakaz pobierania odpłatności za pobyt od osób o dochodach poniżej kryterium dochodowego. Otrzymana od Ministerstwa odpowiedź w ogóle nie odnosi się do podnoszonej przez nas kwestii nieprawidłowej interpretacji art. 51 ustawy o pomocy społecznej – trzy strony pisma można podsumować jednym zdaniem: „schroniska są ośrodkami wsparcia, bo są wymienione w art. 51 ustawy”.

W związku z powyższym, ponawiamy zapytanie do MRPiPS prosząc wprost o podanie przepisu, na podstawie którego schronisko dla osób bezdomnych nieświadczące pomocy osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, kwalifikowane jest jako ośrodek wsparcia.

Pobierz oryginalne zapytanie i opinię prawną

Pobierz odpowiedź MRPiPS

Pobierz ponowne zapytanie

 

23 marca w siedzibie Stowarzyszenia Monar w Warszawie odbyło się walne zebranie członków Federacji. Obrady poświęcone były przede wszystkim obowiązkom ustawowym – przyjęciu sprawozdań, preliminarza na rok 2017 oraz sposobu rozliczania się przewidzianego dla jednostek mikro. Grono członków Federacji powiększyło się o dwie nowe organizacje – Fundację Aktywizacji i Integracji z Nowego n./Wisłą oraz Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej z Warszawy. Podjęto również dyskusję na tematy merytoryczne – zaplanowano spotkanie robocze członków Federacji, które odbędzie się w I połowie czerwca oraz przyjęto uchwałę kierunkową, wyznaczającą obszary interwencji Federacji w najbliższym czasie:

  • monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2014-2020,
  • monitorowanie sytuacji noclegowni po zmianach w art. 48a ustawy o pomocy społecznej, w szczególności ponowienie badania ankietowego w tym zakresie,
  • wspieranie wdrażania usług mieszkaniowych dla osób bezdomnych,
  • monitorowanie sytuacji niesamodzielnych osób bezdomnych i ich dostępu do pomocy,
  • monitorowanie wdrażania standardów placówek dla osób bezdomnych, w tym wyjaśnienie sytuacji placówek o charakterze domów wspólnotowych w kontekście opracowywanych przez MRPiPS standardów placówek dla osób bezdomnych.

 

Pobierz protokół z zebrania

Pobierz sprawozdanie finansowe za rok 2016

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozesłało w ostatnim czasie do gmin dokument pt. „Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym”. Dokument ten porusza wiele aspektów związanych z organizacją pomocy osobom bezdomnym, jest to bodaj pierwsze tak szerokie opracowanie Ministerstwa o charakterze wytycznych wskazujących w jaki sposób należy organizować i realizować wsparcie osób pozbawionych schronienia. Wiele dotychczas niejasnych kwestii zostało w nim uporządkowanych, część jednak w sposób kontrowersyjny z punktu widzenia usługodawców pozarządowych. Zapraszamy do lektury i podzielenia się opinią na naszym profilu Facebook.

Pobierz dokument

 

Publikujemy zapytanie do MRPiPS ws. art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i ciążącego rzekomo na kierownikach schronisk obowiązku odbycia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Załącznikiem do zapytania jest zamówiona przez Federację opinia prawna wskazująca na brak takiego obowiązku wynikający z faktu, iż schronisko dla osób bezdomnych może być traktowane jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej jedynie w dwóch sytuacjach:

- kiedy stanowi integralną część większej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej określonej enumeratywnie w art. 6 pkt 5) ustawy

lub

- kiedy świadczy usługi określone w art. 51 ust. 1 ustawy osobom wymienionym w tym samym ustępie, przez co wypełnia ustawową definicję ośrodka wsparcia będącego zgodnie z art. 6 pkt 5) i art. 51 ust. 2 ustawy jednostką organizacyjną pomocy społecznej. 

Pobierz zapytanie