Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

Publikujemy odpowiedź MRPiPS na zapytanie Federacji (zobacz) o zdolność do samoobsługi osób bezdomnych, stany w których można mówić o zagrożeniu zdrowia i życia innych mieszkańców placówki oraz dostęp osób bezdomnych do DPS i ZOL.

 

Kluczowe informacje:

  • Za osobę zdolną do samoobsługi można uznać taką, która bez pomocy innych osób jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe w zakresie odżywiania, pielęgnacji ciała i przemieszczania się.
  • Ocena stanu zdrowia - na podstawie informacji uzyskanych w trakcie wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny może uznać, że stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
  • Nie można wskazać szczegółowego katalogu chorób, zaburzeń, czy stopni niepełnosprawności, który uprawniałby do jednoznacznego stwierdzenia czy dana osoba jest zdolna do samoobsługi czy nie. Wśród chorób zakaźnych wykluczających przyjęcie do placówki można wymienić gruźlicę.
  • W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywającej już w placówce, stan zdrowia powinien oceniać wezwany lekarz.
  • DPSy dysponują wolnymi miejscami (1165 miejsc w całej Polsce), więc problemu z dostępem nie ma.

 

Pobierz odpowiedź MRPiPS

 

Ze względu na ogromną ilość niejasności związanych ze zmianami wprowadzonymi w życie znowelizowanym art. 48a ustawy o pomocy społecznej, a także ze względu na przewidywaną równie dużą (jeśli nie większą) liczbą wątpliwości związanych z rozporządzeniem standaryzującym placówki dla osób bezdomnych, Federacja występuje do MRPiPS z prośbą o utworzenie na stronach Ministerstwa bazy interpretacji i odpowiedzi na zapytania związane z ww. aktami prawnymi (pobierz).

 

W związku z zaplanowaną na 18-19 maja 2017 roku konferencją FEANTSA w Gdańsku, zapraszamy do składania propozycji wystąpień warsztatowych. Tradycyjnie, konferencja składa się z wystąpień plenarnych, po których następuje kilka rund warsztatów na różnorodne tematy związane z obszarami, w których prowadzone są prace FEANTSA (zdrowie, młodzież, migracje, zatrudnienie, mieszkalnictwo, prawa człowieka, fundusze, niepełnosprawność, partycypacja, włączenie cyfrowe). Załączony formularz pozwala zgłosić propozycję wystąpienia warsztatowego. Gorąco zapraszamy do zaangażowania się w największe wydarzenie dotyczące bezdomności w Europie w 2017 roku!

 

Pobierz formularz 

 

 

W nawiązaniu do opublikowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apelu z dn. 21.10.2016 r. (zobacz), w którym Minister Rafalska w reakcji na tragiczne wydarzenia w Zgierzu i Wolicy wzywa władze samorządowe do kontrolowania sytuacji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku przebywających w różnego rodzaju placówkach, w tym w placówkach dla bezdomnych, jak również w związku z wieloma niejasnościami interpretacyjnymi dotyczącymi art. 48a ust. 5 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, mówiącego, że w placówkach dla osób bezdomnych mogą przebywać mogą przebywać wyłącznie osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce, Federacja wystosowała do Minister Rafalskiej stanowisko z zapytaniem dot. następujących kwestii:

1. zdefiniowania pojęcia „zdolności do samoobsługi”,

2. określenia listy przypadków, w których stan zdrowia osoby bezdomnej zagraża zdrowiu i życiu innych osób, sposobów i osób właściwych do oceny tego stanu oraz placówek właściwych do pomocy osobom, u których stwierdzono taki stan,

3. poprawy dostępu osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi do domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.

 

Pobierz stanowisko

 

Pod tym hasłem 5 października w Słupsku spotkali się lokalni specjaliści w zakresie polityki społecznej (w tym przedstawiciel Federacji) z przedstawicielami Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Flesenburga w Niemczech. Podczas całodniowego seminarium poruszano kwestie opieki instytucjonalnej nad seniorami oraz porównano modele pomocowe Polski i Niemiec. Falco Schneider, doradca przedsiębiorstw społecznych z Lipska dokonał analizy porównawczej sytuacji w tym obszarze.

Szerzej o niemieckim modelu pomocy instytucjonalnej na przykładzie działalności Diako Flensburg opowiedział Klaus Druckler, dyrektor zarządzający działem pomocy dla seniorów Diako.  O aktualnych możliwościach finansowania noclegowni, schronisk oraz mieszkań chronionych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego opowiedział Bogusław Białowąs.

Tego typu lokalne spotkania służą poprawie jakościowej obszaru polityki społecznej, zaś nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi pozwala na szersze spojrzenie i wzajemną analizę podejmowanych dotychczas działań oraz daje perspektywę dalszej owocnej współpracy.