Bezdomnosc

Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00
bezdomnosc.pl

Publikacje, stanowiska Federacji i inne dokumenty merytoryczne:

 • 2017.08.28 - Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (pobierz)
 • 2017.08.16 - Projekt (UD 282) nowelizacji ustawy o pomocy społecznej ustanawiający schroniska z usługami opiekuńczymi i wydłużający termin na wdrożenie standardów placówek do 31 grudnia 2020 r. (pobierz)
 • 2017.07.05 - Projekt standardu schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (pobierz)
 • 2017.06.07 - Zapytanie ws. zakazu udzielania pomocy bezdomnym matkom z dziećmi w schroniskach dla bezdomnych kobiet (pobierz) (odpowiedź)
 • 2017.05.19 - Stanowisko ws. zmian legislacyjnych dot. mieszkań chronionych w związku z wdrażaniem programu "Za życiem" (pobierz)
 • 2017.05.16 - Rozporządzanie MRPiPS ws. standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni (pobierz)
 • 2017.04.24 - Wytyczne MRPiPS w zakresie pomocy osobom bezdomnym (pobierz)
 • 2017.04.10 - Pismo Wojewody Śląskiego ws. aktualizacji rejestru placówek zakazujące przyjmowania bezdomnych kobiet z dziećmi do placówek dla bezdomnych kobiet (pobierz)
 • 2017.03.06 - Zapytanie i opinia prawna ws. uznania schornisk dla bezdomnych za ośrodki wsparcia i szkoleń kierowników schronisk
 • 2017.02.21 - Propozycje MRPiPS w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w schroniskach (pobierz_1) (pobierz_2)
 • 2017.02.21 - Notatka ze spotkania z MRPiPS ws. zmian w ustawie o pomocy spolecznej (pobierz)
 • 2017.02.20 - Stanowisko ws. zmian w prawie mieszkaniowym (pobierz)
 • 2017.02.01 - Stanowisko ws. ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych 2017 (pobierz)
 • 2017.01.27 - Pismo Min. Zdrowia do szpitali ws. pomocy osobom niesamodzielnym (pobierz)
 • 2017.01.24 - Oświadczenie Federacji i apel do MRPiPS ws. niesamodzielnych osób bezdomnych (pobierz)
 • 2017.01.23 - Oświadczenie MRPiPS ws. niesamodzielnych osób bezdomnych (pobierz)
 • 2016.12.23 - Zapytanie do MRPiPS ws. nowej wersji standardów placówek oraz zmian w art. 48a u.p.s. (pobierz) (odpowiedź)
 • 2016.11.29 - Uwagi do zmian ustaw mieszkaniowych opracowanych przez MIB (pobierz_1) (pobierz_2) (pobierz_3)
 • 2016.11.29 - Odpowiedź MRPiPS ws. osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi (pobierz
 • 2016.11.09 - Prośba do MRPiPS o utworzenie bazy interpretacji (pobierz)
 • 2016.10.31 - Zapytanie do MRPiPS ws. osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi (pobierz)
 • 2016.10.31 - Prośba do MIB o udostępnienie harmonogramu konsultacji publicznych zmian prawnych związanych z Narodowym Programem Mieszkaniowym (pobierz)
 • 2016.10.21 - Apel min. Rafalskiej ws. opieki nad osobami niesamodzielnymi (zobacz)
 • 2016.10.03 - Projekt rozporządzenia standaryzującego placówki dla osób bezdomnych - wersja z 16.09.2016 (rozporządzenie) (załącznik - standardy)
 • 2016.10.03 - Prezentacja Min. Infrastruktury i Budownictwa dot. Narodowego Programu Mieszkaniowego (pobierz)
 • 2016.08.18 - Apel w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich (pobierz)
 • 2016.08.10 - Uwagi do projektu rozporządzenia MRPiPS ws. standardów placówek dla osób bezdomnych (pobierz)
 • 2016.07.19 - Opinia ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego (pobierz)
 • 2016.06.13 - List do polskich Europarlamentarzystów dot. poparcia Oświadczenia pisemnego PE ws. bezdomności w Europie (pobierz)
 • 2016.05.19 - Stanowisko Federacji nt. zagrożenia likwidacją noclegowni wraz z odpowiedzią MRPiPS (pobierz)
 • 2016.01.28 - Informacja MRPiPS nt. realizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności (pobierz)
 • 2015.06.09 - Komisyjny projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej:
  • Projekt zmian opublikowany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny (pobierz)
  • Uwagi Federacji skierowane do Komisji (pobierz)
  • Apel do Posłów na Sejm RP o interwencję w czasie II czytania (pobierz)
  • Strona akcji "Maraton listów w sprawie zmian w bezdomności" (zobacz)
  • Informacja dla mediów (pobierz)
  • Stenogram posiedzenia Sejmu w dniu 7.07.2015 - zapis debaty w czasie II czytania (pobierz - str. 17-28)
  • Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu (5.08.2015) (pobierz)
 • 2015.06.09 - Apel do Premiera o przyspieszenie wdrażania KPPUiWS 2020 (pobierz)
 • 2015.06.03 - Zapytanie do MPiPS w sprawie przebiegu wdrażania przez Ministerstwo Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego oraz uwzględnienia problemu bezdomności w działaniach związanych z deinstytucjonalizacją przewidzianych w PO WER (pobierz) (odpowiedź)
 • 2015.06.03 - Pismo do MIiR w sprawie uwzględnienia kwestii związanych z rewitalizacją społeczną w pracach nad ustawą o rewitalizacji (pobierz) (odpowiedź)
 • 2015.02.12 - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (pobierz)
 • 2015.01.23 - Uwagi do przedstawionego przez MIiR projektu wytycznych do CT 9 EFS 2014-2020 (projekt) (uwagi)
 • 2014.12.19 - Pismo do MSW w sprawie likwidacji zameldowań (pobierz) (odpowiedź)
 • 2014.12.19 - Pismo do MZ w sprawie dostępności ZOL/ZPO (pobierz) (odpowiedź - str. 1) (str. 2) (str. 3)
 • 2014.12.19 - Stanowisko w sprawie badań liczebności osób bezdomnych prowadzonych przez MPiPS (pobierz)

 

Publikacje, artykuły:

 • 2017.05.17 - Bezdomność. Ministerstwo robi rewolucję "last minute", J. Wilczek, ngo.pl (zobacz)
 • 2017.02.22 - Million-Dollar Murray, M. Gladwell, The New Yorker (tłumaczenie) (zobacz)
 • 2017.01.25 - Ministerstwo wini NGO za sytuację osób bezdomnych. Niesłusznie!, J. Wilczek, ngo.pl (zobacz)

 

Protokoły i uchwały ciał statutowych, sprawozdania:

 • 2017.04.03 - Sprawozdanie finansowe za rok 2016 (pobierz)
 • 2017.04.03 - Protokół z Walnego Zebrania w Warszawie 23.03.2017 (pobierz)
 • 2016.05.19 - Protokół z Walnego Zebrania w Warszawie 11.05.2016 (pobierz)
 • 2016.02.10 - Protokół z Walnego Zebrania założycielskiego w Zabrzu 30.01.2016 (pobierz)
 • 2015.01.12 - Protokół z Walnego Zebrania założycielskiego* w Łodzi 10.12.2014 (pobierz) 
  *) procedura rejestracji w KRS zainicjowana na spotkaniu w 2014 r. nie powiodła się, jednak zebranie to stanowiło podstawę do nieformalnego działania Federacji w okresie XII.2014 - V.2016

 

Dokumenty statutowe, regulaminy, etc.:

 • 2016.02.10 - Statut Federacji (pobierz)
 • 2014.12.10 - Deklaracja Wartości FEANTSA przyjęta jako wiążąca dla Federacji (pobierz)
 • 2014.12.10 - Regulamin Walnego Zebrania (pobierz)
 • 2014.12.10 - Regulamin Rady Programowej (pobierz)
 • 2014.12.10 - Regulamin Zarządu (pobierz)
 • 2014.12.10 - Regulamin Komisji Rewizyjnej (pobierz)

 

FEANTSA (strona www):

 • 2016.10.03 - Baza publikacji FEANTSA (zobacz)
 • 2016.10.03 - Strona European Observatory on Homelessness (zobacz)
 • 2016.10.03 - Strona Housing First Europe Guide (zobacz)
 • 2016.10.03 - Strona HABITACT (po polsku) (zobacz)

Publikacje w jęz. polskim:

 • 2015.01.08 - Deklaracja z Bergamo (24.10.2014) (pobierz)
 • 2015.01.08 - Partycypacja: poradnik – „Popraw rezultaty… Zaangażuj ludzi!” (10.2013) (pobierz)
 • 2015.01.08 - Przewodnik partycypacji. Jak dzielić się władzą (10.2007) (pobierz)
 • 2015.01.08 - Rozwiązywanie problemu bezdomności: podręcznik dla twórców polityki społecznej (2010) (pobierz)
 • 2015.01.08 - Narzędzia do tworzenia zintegrowanej strategii przeciwdziałania bezdomności  FEANTSA (pobierz)
 • 2015.01.08 - Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS (pobierz)


Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności - publikacje 
(strona www):

 • 2015.01.02 - „Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja (pobierz)
 • 2015.01.02 - „Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego (pobierz)
 • 2015.01.02 - „Podręcznik Streetworkera Bezdomności (pobierz)
 • 2015.01.02 - „Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w Partnerstwach Lokalnych. Doświadczenia” (pobierz)
 • 2015.01.02 - „Podręcznik Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” (pobierz)
  • Załącznik - Metodologia realizacji lokalnej diagnozy systemu pomocy osobom bezdomnym (pobierz)
  • Załącznik - Projekt Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego 2014-2020 (pobierz)
  • Załącznik - Karty rekomendacyjne zmian prawnych i systemowych (pobierz)
  • Załącznik - Raport końcowy z Audytu Naukowego (pobierz)
  • Załączniki do standardu Partnerstwa Lokalnego (pobierz: zał. 1, zał. 2, zał. 3)
 • 2015.02.16 - Stanowiska Ministerstw w zakresie zasadności podejmowania prac legislacyjnych dot. poszczególnych rekomendacji zmian prawnych i systemowych GSWB:

  

Inne publikacje (linki zewnętrzne):

 • 2015.02.16 - „Najpierw mieszkanie - materiały źródłowe” (2014) (zobacz)