Bezdomnosc

Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Zarząd jest organem wykonawczym Federacji. W jego kompetencjach leży m.in. kierowanie bieżącą działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zebrania oraz sugestiami Rady Programowej, prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Federacji, powoływanie Biura Federacji oraz innych jednostek organizacyjnych i zatrudnianie pracowników, a także powoływanie zespołów roboczych, zespołów eksperckich i innych ciał niezbędnych do realizacji celu statutowego Federacji.

11 maja 2016 r. Walne Zebranie powołało na 3-letnią kadencję Zarząd Federacji w składzie:

  • Paweł Pawlak (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta)
  • Marek Popielecki (Stowarzyszenie Monar)
  • Kazimierz Słobodzian (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape) - wiceprezes
  • Marcin Tylman (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności)
  • Lidia Węsierska-Chyc (Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka) 
  • Jakub Wilczek (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta) – prezes