Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"

Ostatnie posty

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że w roku 2019 Federacja będzie kontynuować projekt „Pokonać bezdomność” polegający na promowaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu rozwiązywania problemu bezdomności. W tym roku zorganizujemy prezentacje dobrych praktyk i poświęcone im debaty w aż 12 miastach – Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, i Wrocławiu. Podobnie jak w zeszłym roku, opisy dobrych praktyk (a także wnioski z debat) zostaną wydane w formie publikacji.

Szukamy dobrych praktyk w trzech obszarach:

  • STREETWORKING I PRACA W ŚRODOWISKU (OUTREACH)
  • ROZWIĄZANIA MIESZKANIOWE W PRZECIWDZIAŁANIU BEZDOMNOŚCI
  • WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM

Jeśli chcieliby Państwo zaprezentować swoje dokonania, które mogłyby zostać przyjęte w innych miastach, chcieliby Państwo podjąć debatę mającą na celu poprawę systemu pomocy osobom bezdomnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz prosimy odesłać do 7 kwietnia br. (na adres email podany w formularzu) W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości chętnie udzielimy wyjaśnień – mailowo (ten sam adres) lub telefonicznie: 600 350 002.

W przypadku wyboru Państwa dobrej praktyki, będziemy oczekiwać od Państwa opisu dobrej praktyki (ok. 5 stron opisu) oraz udziału w jednej debacie w charakterze prelegenta (20-minutowa prezentacja powerpoint). Dla autorów/prelegentów przewidujemy symboliczne honorarium oraz zwrot kosztów dojazdu na debatę.

Zapraszamy do udziału zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy (ośrodki pomocy społecznej). Organizacje i samorządy, które brały udział w zeszłorocznej edycji projektu prosimy o niezgłaszanie ponownie tych samych dobrych praktyk (można natomiast zgłaszać opis dotyczący np. wybranego aspektu działalności, innego niż opisany w 2018 r.)

Będzie nam niezmiernie miło poznać Państwa działalność i wypromować ją w skali całego kraju!

Formularz zgłoszeniowy: (pobierz)

 

FEANTSA i Fundacja Abbé Pierre opublikowały "4th Overview of Housing Exclusion in Europe" (Czwarty Przegląd Wykluczenia Mieszkaniowego w Europie). W tym roku jednym z czterech krajów poddanych szczegółowej analizie rynku mieszkaniowego i zjawiska bezdomności jest Polska. 

Niezwykle niepokojącym faktem jest, iż wg raportu łączna liczba osób bezdomnych w Europie szacowana jest na ok. 700 tys., co oznacza wzrost o 70% w porównaniu z rokiem 2009. Niewielkim pocieszeniem jest tu fakt, iż wg polskich statystyk, obszar bezdomności w naszym kraju wolno, acz systematycznie się zmniejsza (spadek o 9% pomiędzy 2017 a 2019 r.) - w Polsce największym problemem staje się wydłużanie się epizodów bezdomności. Osoby doświadczające bezdomności dłużej niż 5 lat stanowiły w 2013 r. 43%, w 2017 - 49%, zaś obecnie już 55% populacji osób bezdomnych. Warto także zauważyć kolejny wzrost w najstarszej grupie wiekowej osób bezdomnych (pow. 60 lat) - 22% w 2013, 29% w 2017, 33% obecnie.

Pobierz:

 

Federacja w październiku ubiegłego roku wystąpiła do Premiera RP o ustanowienie przy Radzie Ministrów organu koordynującego działania Państwa w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Argumentowaliśmy, iż rozwiązywanie problemu bezdomności wykracza znacznie poza kompetencje resortu polityki społecznej i jest przedmiotem prac resortów spraw wewnętrznych, zdrowia, sprawiedliwości oraz inwestycji i rozwoju, zaś brak skoordynowania działań w tym zakresie oraz dokumentu strategicznego wskazującego kierunki polityki państwa wobec problemu bezdomności przynosi znaczne bariery w rozwiązywaniu problemów osób bezdomnych oraz w działalności organizacji pomagających osobom bezdomnym.

Pismo nasze zostało przekierowane z KPRM do MRPiPS z prośbą o „udzielenie odpowiedzi zainteresowanym, ewentualnie w porozumieniu z innymi organami”. W związku z powyższym MRPiPS przystąpiło do analizy sytuacji w porozumieniu z ww. resortami. W skierowanym niedawno do Federacji piśmie, Ministerstwo stwierdza iż „z odpowiedzi przekazanych przez wskazane resorty wynika, iż obszar ich działalności na rzecz poprawy sytuacji osób w kryzysie bezdomności jest znaczny” i taka odpowiedź została przekazana przez Ministerstwo do KPRM.

Niestety, w tym samym piśmie Ministerstwo informuje nas, że KPRM odpowiedział prosząc MRPiPS o „podejmowanie działań w ramach posiadanych kompetencji, w razie potrzeby we współpracy w trybie roboczym z innymi właściwymi resortami, w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności”. Oznacza to pozostawienie w tym obszarze szkodliwego status quo.

Federacja mimo to będzie podejmować dalsze działania promujące ideę utworzenia międzyresortowej polityki państwa na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności.

 

15 i 16 marca w Bydgoszczy odbyliśmy Zebranie Walne Federacji. Wybrano nowe władze na kadencję 2019-2022, w tym Zarząd w składzie:
Maria Demidowicz (TPBA Zabrze) - skarbnik
Paweł Korliński (Monar) - członek
Marek Popielecki (Liber) - członek
Kazimierz Słobodzian (Agape) - wiceprezes
Lidia Węsierska-Chyc (Barka) - członek
Jakub Wilczek (TPBA Zabrze) - prezes
Beata Zielińska (Inkubator Społeczny) - wiceprezes

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
ks. Stanisław Słowik (Caritas Kielce) - przewodniczący
Tomasz Zgliński (PFWB) - wiceprzewodniczący
Elżbieta Ferenc (Adullam) - członek

Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018 (wkrótce będzie dostępne na stronie www Federacji) i uzyskał jednogłośnie absolutorium. Ponadto, Walne Zebranie przyjęło w poczet członków Stowarzyszenie Liber. Rozmawialiśmy także o rozwoju Federacji w kontekście realizowanych i składanych projektów, jak również o sprawach bieżących - głównie w obszarze współpracy NGO z gminami oraz o finansowaniu placówek dla osób bezdomnych.

Dziękujemy Fundacji Inkubator Społeczny za zorganizowanie spotkania!

 

Pobierz:

 

Federacja wystąpiła do minister Elżbiety Bojanowskiej z wnioskami dot. realizacji Programu „Pokonać bezdomność” w latach 2019-2020, w szczególności dot. utrzymania dodatkowej alokacji finansowej na standaryzację placówek dla osób bezdomnych oraz ułatwień w dostępie do tych środków.

Pobierz pismo